فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :تست فشار با پانچ مخصوص

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه شکل دادن مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :داود نجفی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :تست کشش برای نمونه های ابعاد کوچک

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه شکل دادن مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :داود نجفی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :برش لیزری

نام آزمایشگاه :اتاق تمیز ممز

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :افشین نصیری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :برش لیزری

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکرونانوسیستم

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :علیرضا بیات و پرهام رحیمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :الایزا

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی پزشکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :افشین علی بابائی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری چسبندگی یخ به سطح

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکرونانوسیال

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :حسین پاکزاد و بهزاد رضایی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :غوطه وری

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکرونانوسیال

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :حسین پاکزاد و بهزاد رضایی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون کشش سطحی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکرونانوسیال

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :حسین پاکزاد و بهزاد رضایی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون زاویه تماس هیسترزیس

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکرونانوسیال

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :حسین پاکزاد و بهزاد رضایی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اجاره اتاق تمیز زیستی

نام آزمایشگاه :اتاق تمیز بیو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :مشاوره هیأت علمی (دکتر مداح)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :فشار بدون آماده سازی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه شکل دادن مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :داود نجفی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :متالوگرافی و آماده سازی نمونه های ۱۸ تا ۵۶

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :پرویز نسودی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :متالوگرافی و آماده سازی نمونه های 19تا 24

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :پرویز نسودی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :متالوگرافی و آماده سازی نمونه های 13 تا 18

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :پرویز نسودی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :متالوگرافی و آماده سازی نمونه های 7 تا 12

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :پرویز نسودی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :مشاوره بررسی فنر داخل پمپ غلیظ پاش و مایع شستشوی ارسالی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پوشش

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :لیزر فایبر

نام آزمایشگاه :اتاق تمیز ممز

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :افشین نصیری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آماده سازی نمونه کرماتوگرافی گازی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز دانشکده م شیمی و نفت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :محسن بهمن یار

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :تست فوری- طیف سنجی بازتاب پخشی DRS در بازه طیفی UV-VIS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات