فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :متالوگرافی و آماده سازی نمونه های 19تا 24

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :پرویز نسودی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :متالوگرافی و آماده سازی نمونه های 13 تا 18

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :پرویز نسودی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :متالوگرافی و آماده سازی نمونه های 7 تا 12

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :پرویز نسودی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :مشاوره بررسی فنر داخل پمپ غلیظ پاش و مایع شستشوی ارسالی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پوشش

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :لیزر فایبر

نام آزمایشگاه :اتاق تمیز ممز

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :افشین نصیری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آماده سازی نمونه کرماتوگرافی گازی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز دانشکده م شیمی و نفت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :محسن بهمن یار

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون EDS و Mapping (MM)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مقیم (FESEM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :وحید شجاعی و مریم گل آبادی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون FESEM (MM)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مقیم (FESEM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :وحید شجاعی و مریم گل آبادی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :تست فوری- طیف سنجی بازتاب پخشی DRS در بازه طیفی UV-VIS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :تست شیر مستقل از فشار

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه انتقال حرارت، تهویه مطبوع و ترمودینامیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :محمد حسینیان فرد

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :استفاده از خدمات HPC

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پردازش سریع (HPC)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی کامپیوتر

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :مشاوره تعیین استاندارد بر اساس ترکیب شیمیایی و خواص کششی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه شکل دادن مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :مشاوره و مقایسه کیفیت سوپاپ

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه شکل دادن مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمون آزیموتال

نام آزمایشگاه : آزمایشگاه پرتو ایکس (X-Ray)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :الهام بازیار و نداسادات فعال نظری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :بررسی آنالیز ترکیب شیمیایی نمونه های آب و خاک

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پوشش

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :ساخت باتری (نمونه دوم به بعد)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه فیزیک ادوات نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :سیده یاسمن شجری پورجابری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری ال سی آر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مشخصه یابی و تجهیزات تست مربوط به پروژه های ماهواره

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :فرهاد پیری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اجاره ی اتاق سکوت و SLM(به همراه آموزش کار)

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه الکتروآکوستیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :مهتاب شفیعی علویجه

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :استفاده از وت بنچ

نام آزمایشگاه :اتاق تمیز ممز

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :افشین نصیری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آب دیونیزه

نام آزمایشگاه :اتاق تمیز ممز

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :افشین نصیری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات