فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :آماده سازی نمونه AFM مایع

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :آماده سازی نمونه AFM خشک

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون : تفسیر تصویربرداری سه‌بعدی از سطح نمونه

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون : AFM مقیم

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ نیروی اتمی مقیم (AFM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :منصوره امینی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات