فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :تست فوری- طیف سنجی بازتاب پخشی DRS در بازه طیفی UV-VIS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف‌سنجی ‌UV-Vis با نانو دراپ

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنج مرئی/ فرابنفش

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :محمد جمالپور

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی عبور پخشی DTS در بازه طیفی UV-VIS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :UV-Vis

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :رضا جلیلیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اسپکتروفتومتر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز دانشکده م شیمی و نفت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :محسن بهمن یار

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :اندازه گیری طیف فرابنفش

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آب و فاضلاب

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده علوم و فناوری انرژی، آب و محیط زیست

اپراتور :زهرا کریم نیا

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی ماوراء بنفش مرئی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه سنتز و شیمی مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :آزاده روحانی مشهدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی UV-Vis

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مواد پیشرفته و نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :امین جلالی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی مرئی و فرابنفش UV-VIS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :طیف سنجی بازتاب پخشی DRS در بازه طیفی UV-VIS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات