فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون : Thermogravimetric or TGA

نام آزمایشگاه :مجموعه آزمایشگاه های مرکز علوم و فناوری نانو

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز علوم و فناوری نانو

اپراتور :روح الله امینی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :TGA/DSC

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز حرارتی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست

اپراتور :مرضیه خالقیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات