فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات