فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :اندازه گیری سطح ویژه مواد به روش BET

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :محمد جمالپور

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :تخلخل سنجی جذب و واجذب نیتروژن BET

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :محبوبه کریمی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات