فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :فیلتراسیون DLS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پراکندگی نور پویا (DLS)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :داود قرایلو

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :Zeta Size

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پراکندگی نور پویا (DLS)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :داود قرایلو

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :پتانسیل زتا

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پراکندگی نور پویا (DLS)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :داود قرایلو

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :تعیین اندازه ذرات

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پراکندگی نور پویا (DLS)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :داود قرایلو

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات