فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :کشش کامپوزیت با اکستنسومتر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خواص مکانیکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :محمد عبدیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کشش در دمای محیط با اکستنسومتر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خواص مکانیکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :محمد عبدیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :کشش میلگرد

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خواص مکانیکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :محمد عبدیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :کشش کامپوزیت بدون اکستنسومتر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خواص مکانیکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :محمد عبدیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :میکروسختی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خواص مکانیکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :محمد عبدیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :خستگی دورانی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خواص مکانیکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :محمد عبدیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :کشش دمای محیط بدون اکستنسومتر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه خواص مکانیکی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :محمد عبدیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :مشاوره و بررسی آلیاژها از دیدگاه آنالیز شیمیایی و بررسی خواص مکانیکی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه شکل دادن مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :داود نجفی

وضعیت :غیر فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات