آزمون استفاده از وت بنچ

اتاق تمیز میکرو/نانوفب ( Micro/nanofab Clean room )

آزمون استفاده از وت بنچ

امکان کار با سیالات آب شهری، آب فوق خالص، استون، ایزوپروپانول، اتانول

دستگاه وت بنچ

به منظور کار با سیالات در اتاق زرد فتولیتوگرافی

به منظور کار با سیالات در اتاق زرد فتولیتوگرافی است که همچنین دارای آب فوق خالص، تنفگ کمپرسور هوا، حمام آلتراسونیک، اسپین کوتر، هات پلیت می‌باشد.

استاندارد SOP 3022

استاندارد وت بنچ ( Wet Bench Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

عملی ( Practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست