آزمون هود شیمیایی

اتاق تمیز میکرو/نانوفب ( Micro/nanofab Clean room )

آزمون هود شیمیایی

-

دستگاه هود شیمیایی

هود شیمیایی برای تهویه دود، گاز و بخارات حاصل از مواد شیمیایی خطرناک مانند اسیدها، قلیاها و حلال‌های مورد استفاده در داخل هود شیمی بکار گرفته می‌شود تا از آلودگی اطراف جلوگیری کند.

این هود برای مواد شیمیایی، سمی، ترکیبات آلی فرار و غیره تعریف شده است که مجهز به جریان هوای ثابت برای جلوگیری از آلودگی می‌باشد. این هود مجهز به دسیکاتور، سنگ سرامیکی ضد اسید و اگزاست مناسب جهت خروج گازهای سمی و شیمیایی می‌باشد.

استاندارد .Int. Pro 3003

استاندارد آزمون هود شیمیایی ( Chemical Hood Test Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

عملی ( Practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست