آزمون استفاده از هود اسید

اتاق تمیز میکرو/نانوفب ( Micro/nanofab Clean room )

آزمون استفاده از هود اسید

امکان کار: Sulfuric, Acetic, Phosphoric, Nitric, Hydrofluoric Acid

دستگاه هود اسید

هود شیمیایی مخصوص کار با انواع اسیدها

این هود دارای آب معمولی شهر، آب خالص مقطر با مقاومت 18.2 مگا اهم در سانتی‌متر، Hot plate، اگزاست مناسب خروج هوا، روشنایی و حفاظ شیشه ای و تفنگ هوای کمپرس شده می‌باشد.

استاندارد .Int. Pro 3004

استاندارد آزمون هود اسید ( Acid Hood Test Standard )

نمونه اتاق تمیز ممز

پارامتر (ها)

1

عملی ( Practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست