آزمون طیف­ سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR

آزمایشگاه طیف­ سنجی تشدید پلاسمون سطحی مقیم (LSPR) ( Localized Surface Plasmon Resonance Spectroscopy Laboratory (LSPR) )

آزمون طیف­ سنجی تشدید پلاسمون سطحی LSPR

نمونه‌های محلول، بعد از تثبیت بر روی کیت‌های فاز جامد و گذشت زمان لازم برای واکنش‌دهی از روی کیت برداشته می‌شوند و در شرایطی که مواد مورد آزمایش خالص نباشند با آب خالص شستشو داده می‌شوند. پس از خشک‌شدن کیت، طیف‌نگاری انجام می‌شود. اما در فاز کلوئیدی نیازی به این مرحله نیست. پس از اضافه‌شدن محلول و هم‌زدن آن، طیف‌نگاری انجام می شود1- 10میکرولیتر از نمونه محلول موردآزمایش کافی می‌باشد. 2- نمونه‌های پودری در آب خالص به‌صورت محلول آماده می‌شوند. 3- برای تشخیص اختصاصی لازم است آنتی‌بادی و یا پروب طراحی‌شده توسط متقاضی تهیه گردد.

دستگاه طیف­ سنج تشدید پلاسمون سطحی

تشخیص بیومارکرها در تشخیص سرطان، تشخیص واکنش‌های بیومولکولی در داروسازی، تشخیص‌های توالی، نقص و جهش‌های ژنتیکی، تشخیص ویروس، باکتری و سموم بیولوژی، تعیین گلوکز در تشخیص بیماری‌های دیابت، تشخیص گازهای بازدمی در بیماری‌های ریوی، تشخیص آلاینده‌های هوا، مونوکسید کربن وترکیبات گوگرددار، تشخیص آلاینده‌های آب وخاک، یون‌های جیوه، تشخیص مواد مخدر و دوپینگ، بررسی فرایندهای پلاسمونی در سلول‌های خورشیدی و بررسی فرایندهای کاتالیستی.

شناسایی و آشکارسازی مواد، گازهای شیمیایی و مولکول‌های بیولوژیکی موضوع مهم تحقیقات بین رشته‌ای علوم پایه، فنی مهندسی و علوم پزشکی می‌باشد. در این روش پاسخ الکترون‌های آزاد نانوذرات به میدان الکترومغناطیس در حضور بیومولکول‌ها به صورت تغییرات در طول موج و شدت جذب قابل مشاهده است. این تغییرات در حضور بیومولکول‌ها قابل کالیبراسیون به غلظت بیومولکول مورد آزمایش می‌باشد.

استاندارد SOP 3001

استاندارد داخلی انجام LSPR ( LSPR SOP )

نمونه تشدید پلاسمون سطحی (LSPR)

پارامتر (ها)

1

طیف جذب ( Absorption Spectra )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست