فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :XPS

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مشترک فیزیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :شهرام رفیعی رفعت

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات