فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :DSC بر مبنای زمان

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پلیمر دانشکده مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :مجید ملوکی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :DSC بر مبنای نمونه

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پلیمر دانشکده مواد

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :مجید ملوکی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :TGA/DSC

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آنالیز حرارتی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :پژوهشکده زیست فناوری و محیط زیست

اپراتور :مرضیه خالقیان

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات