فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :فیلتراسیون TEM

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :داود قرایلو

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :تصویر برداری TEM

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :داود قرایلو

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات