فیلترها:
این فیلد اجباری می‌باشد
این فیلد اجباری می‌باشد

نام آزمون :آون خلا

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه سرامیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آون

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه سرامیک

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کالیبراسیون سنسور غیرتماسی جابجایی‌سنج ارتعاشی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پایش وضعیت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :سمیه محمدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کالیبراسیون سنسور سرعت‌سنج ارتعاشی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پایش وضعیت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :سمیه محمدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :کالیبراسیون سنسور شتاب‌سنج ارتعاشی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه پایش وضعیت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی مکانیک

اپراتور :سمیه محمدی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :پرس قرص سازی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده فیزیک

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :متالوگرافی نمونه های پوشش دار سری سوم

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه متالوگرافی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :پرویز نسودی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آنالیز کیفیت برق شبکه تولیدی یا مصرفی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آزمون استاندارد تجهیزات قدرت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :حسین گودرزی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :تراشکاری

نام آزمایشگاه :مرکز آموزش مهارت های مهندسی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز آموزش مهارت های مهندسی

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :لیزر

نام آزمایشگاه :مرکز آموزش مهارت های مهندسی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز آموزش مهارت های مهندسی

اپراتور :

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آنالیز کمی عناصر با استفاده از پاشندگی انرژی اشعه ایکس (MAPPING)-(FESEM) / فوری

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مقیم (FESEM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :وحید شجاعی و مریم گل آبادی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :آنالیز کمی عناصر با استفاده از پاشندگی انرژی اشعه ایکس (EDS)-(FESEM) / فوری

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مقیم (FESEM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :وحید شجاعی و مریم گل آبادی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :تصویربرداری از نانو/میکروساختارها در نمونه -(FESEM) / فوری

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی مقیم (FESEM)

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :مرکز خدمات آزمایشگاهی (آزمایشگاه مرکزی)

اپراتور :وحید شجاعی و مریم گل آبادی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :دارد

جزئیات

نام آزمون :مشاوره پروژه 2

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه عملیات حرارتی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :مرتضی منصوری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :مشاوره پروژه ۱

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه عملیات حرارتی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی و علم مواد

اپراتور :مرتضی منصوری

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :بررسی زنده مانی سلول ها (Live-Dead) به کمک رنگ آمیزی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه مهندسی سلول های بنیادی

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی شیمی و نفت

اپراتور :سهیل کیانی راد

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :عایق تجهیزات و مواد عایقی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آزمون استاندارد تجهیزات قدرت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :حسین گودرزی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون : تخلیه جزیی و ضریب تلفات عایقی (غیر مخرب عایقی )

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آزمون استاندارد تجهیزات قدرت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :حسین گودرزی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :ارزیاب ترانسفور مر

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آزمون استاندارد تجهیزات قدرت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :حسین گودرزی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات

نام آزمون :آزمایش روغن عایقی

نام آزمایشگاه :آزمایشگاه آزمون استاندارد تجهیزات قدرت

نام دانشکده/پژوهشکده/مرکز :دانشکده مهندسی برق

اپراتور :حسین گودرزی

وضعیت :فعال

ISO 17025 :ندارد

جزئیات